[vc_empty_space height=“90px“]

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)
Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Aquario Nové Zámky s.r.o., Nitrianska cesta 111A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36841919, email: marcel.steinhauser@cbre.com (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:
email: dpo8@proenergy.sk

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
  Účelom spracúvania osobných údajov je: evidencia fyzických osôb využívajúcich darčekové karty.
  Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 13 ods. 1 písm. b) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia
  Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoby, ktoré si zakúpili darčekové karty.
  Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, číslo OP, podpis
 3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
  Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

  Iný oprávnený subjekt  všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Zmluvný partner (na základe zmluvy)
  CBRE s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35819804

  § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  – správa OC

  So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
  Priamo od dotknutej osoby.
 6. Doba uchovávania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.
 7. Profilovanie
  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 8. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: marcel.steinhauser@cbre.com, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
 9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
  Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí poskytnutie služby.